Nowa strona 1

LINKI

 

Jednolity Plik Kontrolny
Kto składa JPK: od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT: od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa
 


 

Agnieszka Bezak
�wiadectwo Kwalifikacji
Ministerstwa Finans�w
nr.9610/2005

Dzia�alno�� Biura jest obj�ta
obowi�zkowym
ubezpieczeniem OC  


 

Kodeks Zawodowej
  Etyki w Rachunkowo�ci

 

  

  

PRZYDATNE LINKI:
 


Izba Skarbowa w Warszawie
http://www.is.waw.pl


G��wny Urz�d Statystyczny
www.stat.gov.pl


Zak�ad Ubezpiecze� Spo�ecznych
www.zus.pl


Urz�d Gminy Warszawa
www.um.warszawa.pl


Pa�stwowa Inspekcja Pracy
http://www.pip.gov.pl


Ministerstwo Finans�w
www.mf.gov.pl


Ministerstwo Finans�w - interpretacje prawne i orzecznictwo
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?rodzaj=2#n


Narodowy Bank Polski
www.nbp.pl


Polska Agencja Rozwoju Przedsi�biorczo�ci (dotacje dla firm)
www.parp.gov.pl


Biuletyn Prawno Gospodarczy
www.infor.pl


Komisja Europejska –potwierdzenie numeru VAT
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do
 

Wykaz organizacji po�ytku publicznego
www.bazy.ngo.pl