Nowa strona 1

OFERTA

 

Zwrot VAT z materiałów budowlanych

  Broszura informacyjna   obowiązująca od dnia 01.09.2011r.

Wykaz materiałów budowlanych   załącznik obowiązujący do końca 2010 roku ( PKWiU z roku 1997).

Wykaz materiałów budowlanych-   załącznik obowiązujący od 2011 roku. (PKWiU z roku 2008)

Wskaźnik ceny 1 m2


 

Agnieszka Bezak
Świadectwo Kwalifikacji
Ministerstwa Finansów
nr.9610/2005

Działalność Biura jest objęta
obowiązkowym
ubezpieczeniem OC  


 

Kodeks Zawodowej
  Etyki w Rachunkowości

 

  

   Oferta biura FORTUNA jest skierowana do firm, które koncentrują się na swoim biznesie, oraz rozwoju firmy. Do firm o różnym profilu działalności takim jak: handel, usługi, produkcja , a także różnej formie prawnej: spółki prawa handlowego, osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje.


W ramach usług księgowych oferujemy między innymi:

 • zakładanie ksiąg rachunkowych;
 • opracowywanie zasad polityki rachunkowości;
 • stałe i okresowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych);
 • prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT;
 • zakładanie i aktualizowanie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • sporządzanie deklaracji oraz zeznań podatkowych;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych;
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • ustalanie należnych zaliczek w zakresie podatku dochodowego (PIT, CIT);
 • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany);
 • ustalanie należnych zaliczek w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • prowadzenie ewidencji zakupów towarów i usług, w tym transakcji wewnątrzwspólnotowych UE;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT-7, VAT-7K, VAT-UE);
 • sporządzanie sprawozdań INTRASTAT.
 • uzgodnienia kont rozrachunkowych,
 • wydrukowanie potwierdzeń sald rozrachunkowych za dany rok obrotowy i przesłanie ich kontrahentom
   
W ramach usług kadrowo-płacowych oferujemy:

 • sporządzanie list płac;
 • prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przez zleceniodawcę;
 • sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40);
 • zakładanie akt osobowych;
 • prowadzenie kart przychodów pracowników.
 • zgłaszanie przedsiębiorców do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
 • zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników zleceniodawcy;
 • prowadzenie rozliczeń składek ZUS przedsiębiorców;
 • sporządzanie deklaracji i raportów.

 

W ramach usług dodatkowych:

 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji związanej z zarejestrowaniem nowej firmy
 • wyprowadzanie zaległości księgowych, sporządzanie korekt deklaracji ZUS, korekt zeznań rocznych.
 • sporządzanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane
 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i innymi urzędami w zakresie naszego umocowania,
 • usługi biurowe – przepisywanie tekstów, pisanie podań i pism, sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • odbiór dokumentów z siedziby klienta
Opcjonalnie nasza usługa może obejmować również rozszerzoną obsługę rozrachunków - przygotowanie płatności dla dostawców, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, potwierdzenia sald