Nowa strona 1

OFERTA

 

Jednolity Plik Kontrolny
Kto składa JPK: od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT: od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa
 


 

Agnieszka Bezak
�wiadectwo Kwalifikacji
Ministerstwa Finans�w
nr.9610/2005

Dzia�alno�� Biura jest obj�ta
obowi�zkowym
ubezpieczeniem OC  


 

Kodeks Zawodowej
  Etyki w Rachunkowo�ci

 

  

   Oferta biura FORTUNA jest skierowana do firm, ktre koncentruj si na swoim biznesie, oraz rozwoju firmy. Do firm o rnym profilu dziaalnoci takim jak: handel, usugi, produkcja , a take rnej formie prawnej: spki prawa handlowego, osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje.


W ramach usug ksigowych oferujemy midzy innymi:

 • zakadanie ksig rachunkowych;
 • opracowywanie zasad polityki rachunkowoci;
 • stae i okresowe prowadzenie ksig rachunkowych (handlowych);
 • prowadzenie odrbnych ewidencji dla celw podatku od towarw i usug VAT;
 • zakadanie i aktualizowanie ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych;
 • sporzdzanie deklaracji oraz zezna podatkowych;
 • sporzdzanie rocznych sprawozda finansowych;
 • sporzdzanie sprawozda dla celw statystycznych;
 • prowadzenie podatkowych ksig przychodw i rozchodw;
 • prowadzenie ewidencji wyposaenia;
 • ustalanie nalenych zaliczek w zakresie podatku dochodowego (PIT, CIT);
 • prowadzenie ewidencji przychodw (ryczat ewidencjonowany);
 • ustalanie nalenych zaliczek w zakresie zryczatowanego podatku dochodowego;
 • prowadzenie ewidencji zakupw towarw i usug, w tym transakcji wewntrzwsplnotowych UE;
 • sporzdzanie deklaracji podatkowych (VAT-7, VAT-7K, VAT-UE);
 • sporzdzanie sprawozda INTRASTAT.
 • uzgodnienia kont rozrachunkowych,
 • wydrukowanie potwierdze sald rozrachunkowych za dany rok obrotowy i przesanie ich kontrahentom
   
W ramach usug kadrowo-pacowych oferujemy:

 • sporzdzanie list pac;
 • prowadzenie rozlicze podatku dochodowego od osb fizycznych oraz skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne osb zatrudnionych przez zleceniodawc;
 • sporzdzanie niezbdnych informacji i deklaracji (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40);
 • zakadanie akt osobowych;
 • prowadzenie kart przychodw pracownikw.
 • zgaszanie przedsibiorcw do ubezpieczenia spoecznego i zdrowotnego;
 • zgaszanie do ubezpieczenia spoecznego i zdrowotnego pracownikw zleceniodawcy;
 • prowadzenie rozlicze skadek ZUS przedsibiorcw;
 • sporzdzanie deklaracji i raportw.

 

W ramach usug dodatkowych:

 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji zwizanej z zarejestrowaniem nowej firmy
 • wyprowadzanie zalegoci ksigowych, sporzdzanie korekt deklaracji ZUS, korekt zezna rocznych.
 • sporzdzanie wnioskw o zwrot VAT za materiay budowlane
 • reprezentowanie podatnika przed Urzdem Skarbowym, Urzdem Statystycznym i innymi urzdami w zakresie naszego umocowania,
 • usugi biurowe – przepisywanie tekstw, pisanie poda i pism, sporzdzanie umw cywilnoprawnych
 • odbir dokumentw z siedziby klienta
Opcjonalnie nasza usuga moe obejmowa rwnie rozszerzon obsug rozrachunkw - przygotowanie patnoci dla dostawcw, wezwania do zapaty, noty odsetkowe, potwierdzenia sald